Podstawą prawną funkcjonowania sektora energetycznego, w tym rynku ciepła jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne /Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 471, 1086, 1378 i 1565, z 2021 r. poz. 234 i 255/.

Na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne wydane zostały rozporządzenia wykonawcze wprowadzające m.in. regulacje w zakresie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, praw i obowiązków stron zawieranych umów jak i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią cieplną. Są to w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
  • Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Wykaz i treść aktów prawnych, orzeczeń sadowych i komentarzy dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego, w tym rynku ciepła znaleźć można na stronach Urzędu Regulacji Energetyki

 

Przejdź na stronę Urzędu Regulacji Energetycznej